top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

สื่อมวลชนอีสานขอรัฐให้เสรีภาพ และเปิดข้อมูลครบถ้วน ช่วงโควิด-19 ระบาด


กลุ่มสื่อมวลชนอีสาน ออกแถลงการณ์ถึงความกังวลที่มีต่อ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเรียกร้องให้ รัฐงดการใช้อำนาจเพื่อปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และเจ้าหน้าที่รัฐต้องงดเว้นการข่มขู่คุกคามประชาชน แถลงการณ์ดังกล่าว ถูกเขียนขึ้นในช่วงเย็นวานนี้ และถูกส่งต่อให้กับสำนักข่าวหลายๆแห่งในช่วงสายวันนี้ โดยมีเนื้อความระบุว่า

แถลงการณ์กลุ่มสื่อมวลชนอีสาน เรื่อง การทำหน้าที่สื่อมวลชนในสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 ระบาด สืบเนื่องจากกรณีที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) และออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งทางกลุ่มสื่อมวลชนอีสานมีข้อห่วงกังวล โดยเฉพาะข้อ 6 เรื่อง การเสนอข่าวที่ระบุว่า “ห้ามการนำเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายทางสื่อต่างๆ ซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) อันไม่เป็นความจริง และอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าหน้าที่เตือนให้ระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่าว หรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมทั้งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) เป็นศูนย์กลางจัดให้มีการแถลงข่าวหรือชี้แจงข่าว ณ ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นประจำและต่อเนื่องในกรณีจำเป็นจะขอความร่วมมือจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจด้วยก็ได้” ทั้งนี้กลุ่มสื่อมวลชนอีสานเข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความยากลำบากต่อการทำงานของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี แต่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ทางกลุ่มฯ จึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์การระบาดและเตรียมรับมือด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้าน ทางกลุ่มฯ มีข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1. ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีงดใช้อำนาจลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่สื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งนี้เพื่อให้สื่อได้ทำหน้าที่เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 2. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วน โดยปราศจากการปิดบังและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามแทนประชาชนจนสิ้นสงสัย เพื่อลดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน 3. ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องงดใช้อำนาจทางกฎหมายข่มขู่หรือคุกคามสื่อมวลชนและประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริต หรือนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งนี้กลุ่มสื่อมวลชนอีสานขอยืนยันว่า ข้อเรียกร้องทั้งหมด เป็นข้อเรียกร้องโดยสุจริต ปราศจากอคติ และหวังเพียงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง กลุ่มสื่อมวลชนอีสาน 30 มีนาคม 2563


ทั้งนี้ การเขียนแถลงการณ์ของกลุ่มสื่อมวลชนอีสาน สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) และออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และจะมีผลถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งแม้โดยตัวกฎหมายจะไม่มีการละเมิดสิทธิ หรือคุกคามการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน และเสรีภาพการรับรู้ข่าวสารของประชาชน แต่จากการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเองหลายครั้งสามารถทำให้สื่อมวลชนอาจอนุมานได้ว่า กฎหมายพิเศษดังกล่าว มีความเสี่ยงว่าจะถูกใช้โดยกระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน กลุ่มสื่อมวลชนอีสานในฐานะกลุ่มบุคคลที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจอย่างล้นเกินนั้น จึงได้ออกแถลงการณ์เพื่อส่งต่อข้อกังวลดังกล่าวไปยังรัฐบาล และเจ้าหน้าที่รัฐบาล #TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #ไวรัส #โคโรนา #สายพันธุ์ใหม่ #ไทย #นายก #เอาอยู่ #Covid19 #โควิด #สิทธิเสรีภาพ #สื่อ #สื่อมวลชน #ประชาชน ภาพประกอบ : Joseph Chan/Unsplash

27 views0 comments

Comments


bottom of page