top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

รัฐงดภาษีสุราพื้นบ้าน เปิดทางแปลงเหล้าเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือ ช่วงโควิด-19 ระบาด


กรมสรรพสามิตออกประกาศลงนามโดย นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรสามิต เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ให้งดภาษีสำหรับ สุราสามทับ 80 ดีกรีแอลกอฮอล์ขึ้นไป เพื่อให้นำมาแปลงสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือขาย หรือแจก โดยมาตรการนี้ หวังกระตุ้นให้โรงเหล้าท้องถิ่นร่วมด้วยช่วยสู้ COVID-19 สำหรับ ผู้ผลิตสุราที่ต้องการ ผลิตสุราสำหรับล้างมือ ต้องยื่นขออนุญาตนำสุราสามทับไปแปลงสภาพเพื่อใช้สิทธิเสียภาษาในอัตราศูนย์ ณ สรรพสามิตรพื้นที่ โดยผู้ผลิตต้องมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตผลิตเอทานอล หรือสุราอยู่ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตามประกาศดังกล่าวได้กำหนดสูตร สำหรับการแปลงสภาพสุราสามทับ ดังนี้ คือ สุราสามทับ 100 ลิตร ต้องผสม สารแปลงสภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ Isopropyl alcohol (IPA) ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม หรือ Tertiary Butyl alcohol ไม่น้อยกว่า 0.15 ลิตร หรือ Bitrx ไม่น้อยกว่า 1.0 กรัม และผสมสีฟ้า อย่างไรก็ตาม สรรพสามิต จะลดภาษีให้เฉพาะส่วนที่แปลงสภาพไว้สำหรับล้างมือเท่านั้น โดยโรงเหล้า ต้องแยกสุราล้างมือ กับสุราดื่ม ออกจากกัน และทำบัญชีรับ-จ่าย เพื่อเป็นหลักฐาน และขออนุญาตได้ไม่เกินครั้งละ 5,000 ลิตร ทั้งนี้ สุราสามทับ ในนิยามของประกาศคือ สุราที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 80 ดีกรีขึ้นไป สุราสามทับแปลงสภาพ คือ สุราสามทับที่เติมสารเคมีเพื่อไม่ให้สามารถดื่มกินได้เหมือนสุราปกติ โดยตัวหลังคือ ส่วนที่ลดภาษี รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/063/T_0010.PDF รูปจากโฆษณาจนเครียดกินเหล้า สสส. #TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #ไวรัส #โคโรนา #สายพันธุ์ใหม่ #อู่ฮั่น #ไทย #นายก #เอาอยู่ #Covid19 #โควิด #หน้า #กาก — at สโมสร กรมสรรพสามิต.

4 views0 comments

Comments


bottom of page