top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

จารย์เรียกร้อง มหาวิทยาลัย และโรงเรียน หยุดขวาง นักเรียนชุมนุม


คณะอาจารย์ และครูทั่วประเทศ ร่วมออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่กีดกัน หรือขัดขวางการชุมนุมของนักเรียน และนักศึกษา โดยให้คำนึงว่า การชุมนุม เป็นการแสดงออกโดยสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าว มีเนื้อหาดังนี้ แถลงการณ์ (ฉบับที่ ๑) ของคณาจารย์จากสถาบันมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาราษฎรบนผืนแผ่นดินประเทศไทยและกว้างไกลออกไป ปรากฏการณ์ชุมนุมประท้วงนับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น ยากที่จะเข้าใจเป็นอื่นได้ นอกจาก เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อคำตัดสินของกลุ่มตุลาการเสียงข้างมากว่า ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม อีกทั้งเห็นว่า ยังเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมานับตั้งแต่วันรัฐประหาร วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “คณะ คสช.” ที่พยายามบั่นทอนพลังซึ่งมุ่งให้สังคมไทยเจริญขึ้นในทางระบบการปกครอง ทัดเทียมอารยประเทศ แถลงการณ์นี้ ขอแสดงเจตจำนงถึง (๑) สนับสนุนการแสดงออกโดยเสรีของนิสิต นักศึกษาจากนานาสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ (๒) ขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าใจและยอมรับสิทธิและเสรีภาพการแสดงออกของนิสิต นักศึกษา โดยไม่ขัดขวาง หรือกระทั่งร่วมมือ สนับสนุนกลุ่มของฝ่ายปกครองที่อาจจะใช้มาตรการทางกฎหมายหรือกระทั่งอาวุธต่อเยาวชนและประชาราษฎรที่มิได้มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง นอกจากความปรารถนาให้บ้านเมืองดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมทางการเมือง-สังคม และคำนึงถึงความผาสุกของประชาราษฎรเป็นสำคัญ อนึ่ง ขอให้องค์กร หน่วยงานของรัฐและสังคม ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้พิจารณาหนุนช่วยซึ่งกันและกันในการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ให้เป็นไปโดยสันติ ปราศจากความความรุนแรงและความสูญเสียไม่ว่าจะทางวัตถุ หรือ ชีวิต ขอแสดงความเคารพ และเชื่อมั่นในเจตนาอันเป็นมงคลของพลเมืองในสังคมไทย รายชื่อผู้ร่วมลงนาม ไชยันต์ รัชชกูล ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล สังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ผศ.พรชัย นาคสีทอง ผศ.ดร. สร้อยมาศ รุ่งมณี ดร.อนินทร์ พุฒิโชติ ศุทธิกานต์ มีจั่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สุธิดา วิมุตติโกศล สุริยาพร เอี่ยมวิจิตร์ เมธาวี โหละสุต มนฑิตา โรจน์ทินกร มิ่ง ปัญหา รัชกฤช วงษ์วิลาศ พชรวรรณ บุญพร้อมกุล ปัญญา เล็กวิไล พศุตม์ ลาศุขะ อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ มอ ปัตตานี ซัมซู สาอุ คณะวิทยาการอิสลาม ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี จิรธร สกุลวัฒนะ บัณฑูร ราชมณี ก่อพงศ์ วิชญาปกรณ์ ผศ ดร เยาวนิจ กิตติธรกุล มอ หาดใหญ่ ผศ ดร วลักษณ์กมล จ่างกมล มอ ปัตตานี คารีนา โชติระวี ธีระพล อันมัย ธวัช มณีผ่อง ณรุจน์ วศินปิยมงคล รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พสิษฐ์ วงษ์งามดี นีรนุช เนียมทรัพย์ ศรายุธ ตั้งประเสริฐ เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ นราสิทธิ์ วงษ์ประเสริฐ จิราภรณ์ สมิธ #TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #อาจารย์เรียกร้อง #หยุด #กีดกัน #ขัดขวาง #การชุมนุม #นักศึกษา — at กระทรวงศึกษาธิการ Ministry of Education.

45 views0 comments

コメント


bottom of page