top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

แล้งอิหลี...ขอนแก่นประกาศภัยแล้งแล้ว 24 อำเภอจาก 26 อำเภอขอนแก่นประกาศภัยแล้ง จากภาวะฝนทิ้งช่วงและฝนแล้งแล้วจำนวน 24 อำเภอ จากทั้งหมด 26 อำเภอ พร้อมประสารการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยเต็มที่


วันที่ 5 ส.ค.2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากภาวะฝนทิ้งช่วงฝนแล้ง จากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดได้ประกาศให้มีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จากภาวะฝนทิ้งช่วง รวม 24 อำเภอ ทั้งหมดเริ่มขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อทำการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ที่พบว่า นาข้าวของเกษตรกรเริ่มยืนต้นตายเนื่องจากขาดแคลนน้ำในการหล่อเลี้ยง


วันนี้จังหวัดได้มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือจากสถานการร์ภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วทั้งหมด 24 อำเภอ รวม 173 ตำบล 1,962 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ประสบภัย 159,052 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 436 ล้านบาท โดยที่ทางจังหวัดได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอร่วมการตรวจสอบ ความเสียหายจริง ของแต่ละหมู่บ้านและแต่ละตำบล ซึ่งขณะนี้มีรายงานนาข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 1,500,000 ไร่

.

.

ที่มา : kaokhonkaen.com / https://bit.ly/2YlAUTc


#TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #ภัยแล้ง #เกษตกร #ผลผลิต #หนี้สิน #ข้าวอ้อย #ขอนแก่น #แจ่มขอน

4 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page