top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

คนอีสานฮู้บ่! ผลผลิตเกษตรปีที่แล้วเป็นแนวได...ที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2562 ได้ให้การรับรองข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประกอบด้วย


+++ ข้าวนาปี (ปีเพาะปลูก 2561/62) มีเนื้อที่เพาะปลูก 20 จังหวัดรวม 36,892,659 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 32,883,508 ไร่ ผลผลิตรวม 11,731,482 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 357 กิโลกรัม/ไร่ (ณ ความชื้น 15%) เมื่อเทียบกับปีเพาะปลูก 2560/61 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเพียง 1% ส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงประมาณ 2% ทำให้ผลผลิตรวมลดลง 4% แต่เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องมาจากภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 จึงทำให้มีการนำที่นารกร้างและที่ว่างเปล่า กลับมาทำนาอีกครั้ง ในขณะที่สถานการณ์ภาวะฝนทิ้งช่วงต้นฤดูกาล มีน้ำไม่เพียงพอ และเกิดอุทกภัยหลายพื้นที่ช่วงเดือนกันยายน 2561 จึงทำให้ผลผลิตลดลง


+++ หอมแดง (ปีเพาะปลูก 2561/62) มีเนื้อที่เพาะปลูก 6 จังหวัด (ยโสธร อุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ) รวม 26,304 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 24,731 ไร่ ผลผลิตรวม 46,513 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,768 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเทียบกับปีเพาะปลูก 2560/61 พบว่าเนื้อที่เพาะปลูกลดลง 3% เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง 8% ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง 46% และผลผลิตรวมลดลง 48% โดยเนื้อที่เพาะปลูกลดลงเนื่องมาจากเกษตรกรหันไปขายเป็นต้นหอม ประกอบกับการเกิดโรคและเชื้อรารบกวนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญส่งผลให้เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวมลดลง


+++ ยางพารา ปี 2561 มีจำนวนเนื้อที่ยืนต้น 20 จังหวัดรวม 5,570,276 ไร่ เนื้อที่กรีด 4,641,348 ไร่ ผลผลิตรวม 1,030,364 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่กรีด 222 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่า เนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้น 3% เนื้อที่กรีดเพิ่มขึ้น 8% ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น 10% และผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่กรีดต่อไร่เพิ่มขึ้น 2% โดยเนื้อที่กรีดเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีต้นยางพาราที่ปลูกในปี 2554 สามารถทำการเปิดกรีดได้แล้ว ประกอบกับปี 2561 ฝนไม่ตกชุกจึงไม่เป็นอุปสรรคในการกรีดยางพาราของเกษตรกร และส่วนใหญ่ต้นยางพาราอยู่ในช่วงอายุที่ให้อัตราน้ำยางเพิ่มขึ้น ผลผลิตต่อไรและผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น


+++ สับปะรดโรงงาน ปี 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูก 6 จังหวัด (เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ชัยภูมิ) รวม 46,001 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 44,886 ไร่ ผลผลิตรวม 198,054 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,412 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 16% เนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น 14% ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น 11% ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อไร่ลดลง 3% โดยเนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2559 - กลางปี 2560 ราคาสับปะรดค่อนข้างดี เกษตรกรจึงมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม ส่วนผลผลิตต่อไรลดลง เนื่องจากปี 2561 เกิดปัญหาสับปะรดราคาตกเกษตรกรจึงไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลบำรุงรักษา


#TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #ภัยแล้ง #เกษตกร #ผลผลิต #หนี้สิน #ข้าวอ้อย #ซื้ออ้อยให้ช้างบ่ #ข้าวข่อยอยู่ใส

19 views0 comments

Comments


bottom of page