top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

เศรษฐกิจอีสานโต แต่ตั้งรัฐบาลใหม่ช้า แล้งยาวนาน ตลาดโลกชะลอตัว อาจกระทบธนาคารชาติแถลง ไตรมาสแรก ปี 62 เศรษฐกิจอีสานโต แต่ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตคือ ความล่าช้าในการตั้งรัฐบาลใหม่ ความแล้งยาวนาน และการชะลอตัวของตลาดโลก


ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท.สภอ.) จ.ขอนแก่น นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท.สภอ. เป็นประธานแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 1/2562 โดยมีสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังแถลงข่าวจำนวนมาก


นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท.สภอ.) เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 1/2562 ขยายตัวต่อเนื่องตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน โดยเฉพาะการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวดี จากปัจจัยสนับสนุนทั้งรายได้ภาคเกษตรและนอกเกษตร รวมทั้งมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวสูง ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อย ตามการส่งออกที่ลดลง ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง


ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลง จากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ลดลง ตามราคาน้ำมันตลาดโลก จากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สำหรับอัตราการว่างงานทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยการจ้างงานภาคเกษตรกรรมลดลง ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น


ที่น่าสนใจการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุนทั้งรายได้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรขยายตัว มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเงินช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรของรัฐ ขณะที่การบริโภคสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ชะลอตัวทุกประเภท ที่สำคัญภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวดีทั้งหมวดที่พักแรมและอาหาร อัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 62.0 สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ)


รายได้ภาคเกษตรกร ขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวจากอ้อยโรงงานที่ปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปีก่อน และผลผลิตมันสำปะหลังจากพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัวชะลอลง ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ มันสำปะหลัง และข้าวโพด จากความต้องการของต่างประเทศที่ลดลง ด้านราคาอ้อยโรงงานและยางพารายังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ


การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวตามรายจ่ายประจำในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ขณะที่รายจ่ายลงทุนหดตัวน้อยลง จากการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นของกรมทางหลวงชนบทในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


นายประสาทกล่าวถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมว่า หดตัวเล็กน้อย จากอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะการผลิตน้ำตาลทรายขาวและการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัวตามการบริโภคลดลง อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำตาลทรายดิบขยายตัวจากการเปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปีก่อน ส่วนการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษขยายตัว ตามความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ


การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากการนำเข้าสินค้าทุนหมวดอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ชะลอตามการส่งออก ส่วนการลงทุนก่อสร้างขยายตัว ตามการก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรมและก่อสร้างที่อยู่อาศัย ส่วนอุตสากหรรมที่มีแนวโน้มลงทุนเพิ่ม คือ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและพลังงานทดแทน


มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวตามการส่งออก จากการส่งออกผลไม้ไปเวียดนามและจีนตอนใต้ และการส่งออกแผ่นโซลาร์เซลส์ไปจีนตอนใต้ เพื่อใช้ผลิตพลังงานสะอาด รวมทั้งส่งออกเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ไปกัมพูชา ที่ชื่นชอบสินค้าไทย ขณะที่การนำเข้าชะลอตัว โดยการนำเข้าจากเวียดนามลดลงจากสินค้าโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ การนำเข้าจาก สปป.ลาว ลดลงจากผลิตภัณฑ์ทองแดง และการนำเข้าจากกัมพูชาชะลอลงจากมันเส้น


ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท.สภอ.กล่าวถึงถึงแนวโน้มเศรษฐกิจระยะไปต่อไป ว่ามีปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เพื่อกระตุ้นการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศให้คึกคัก ทั้งปัจจัยภายนอกการเจรจายุติสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับประเทศจีนนั้น คืบหน้าต่อเนื่อง แต่ปัจจัยที่กระทบคือความชัดเจนการจัดตั้งรัฐบาล ผลกระทบจากภัยแล้งยาวนานกว่าที่คาด และแนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกอาจชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้


#TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #เศรษฐกิจ #รัฐบาล #ธุรกิจ #ไตรมาส #โต #ซิลลี่ฟูล


2 views0 comments

Comments


bottom of page