top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

แก้กฎหมายแล้ว ตัดไม้หวงห้ามในที่ตัวเองไม่ผิดกรมป่าไม้แก้กฎหมาย ให้ประชาชนสามารถตัด ไม้หวงห้าม 158 ชนิด และ ไม้หายาก 13 ชนิด ในที่ดินของตนเองได้ โดยไม่ผิดกฎหมายแล้ว และกฎหมายมีผลย้อนหลังด้วย


ข่าวสด : 25 เมษายน 2562 สำนักงานศาลยุติธรรม ออกหนังสือเวียนทั่วประเทศถึงหน่วยงานในสังกัด เเจ้งนิรโทษกรรมความผิด ตัดไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ หลังพระราชบัญญัติป่าไม้(พ.ร.บ.ป่าไม้) ฉบับใหม่ประกาศใช้ โดยกฎหมายเป็นคุณ จึงให้มีผลย้อนหลังด้วย


หนังสือเวียนของสำนักงานศาลยุติธรรม เลขที่ ศย 016/ว 393 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องข้อพิจารณาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ. 2562


ซึ่งหนังสือแจ้งว่า พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 136 ตอนที่ 50 ก วันที่ 16 เมษายน 2562 แล้วซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวมีหลักการสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า ด้วยป่าไม้เพื่อกำหนดให้ไม้ที่ขึ้นในที่ดินมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม


เมื่อ พ.ร.บ.ป่าไม้ ดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 2562 การตัดไม้หวงห้ามในที่ดินมีกรรมสิทธิ์ จึงไม่ถือว่าเป็นการตัดไม้หวงห้ามและไม่เป็นความผิดอีกต่อไป ถือว่าบทบัญญัติใน พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ. 2562 ที่บัญญัติไว้ภายหลังกำหนดให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป เป็นกรณียกเลิกความผิดตามที่บัญญัติไว้ซึ่งเป็นคุณ แก่ผู้กระทำความผิดมากกว่ากฎหมายฉบับเดิม จึงมีผลย้อนหลังไปถึงการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นตามกฎหมายที่บัญญัติไว้แล้ว


โดยให้ผู้กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว พ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาว่า ได้กระทำความผิดนั้น และถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การรับโทษนั้น สิ้นสุดลงด้วยตามนัยแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 วรรคสอง


ไทยรัฐ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 กรมป่าไม้ปลดล็อกให้ตัด “ไม้หวงห้าม” 158 ชนิด “ไม้หายาก” อีก 13 ชนิดในที่ดินเอกชนและที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ ทั้งโฉนด นส.3 ก. ใบจอง สค.1 โดยไม่ผิดกฎหมายหลังแก้กฎหมายป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่บังคับใช้มานานกว่า 78 ปีสำเร็จ


เผย คดีตัดไม้ในที่ดินตัวเองนับสิบคดีจะถูกนิรโทษกรรมทั้งหมด ชี้ ที่ดินในมือเอกชน 136 ล้านไร่ ถ้าปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าต้องเสียภาษีที่ดินในอัตรา 0.3-0.7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และจะเพิ่มขึ้นทุก 3 ปี ตามกฎหมายภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย. 2563 ต้องหันมาปลูกไม้มีค่า


ข่าวดีของคนชอบปลูกต้นไม้เมื่อกรมป่าไม้ปลดล็อกการตัดไม้หวงห้าม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขณะนี้ รัฐบาลได้ปรับแก้ พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่บังคับใช้มานานกว่า 78 ปี โดยเฉพาะการยกเลิกมาตรา 7 ที่ได้กำหนดเกี่ยวกับไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการทำไม้ในที่ดินของประชาชนและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้ว กฎหมายที่ปรับแก้กำหนดให้สามารถตัดไม้ยืนต้นได้โดยไม่ผิดกฎหมายในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนด นส.3 ก. ใบจอง สค.1 เป็นต้น หรือให้ยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินเอกชนและที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวรอประกาศในราชกิจจาฯ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณ เดือน มี.ค. หรือเดือน เม.ย.2562


อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กฎหมายเดิมระบุว่า “ไม้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจบางชนิด ได้แก่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำ ไม้อีเฒ่า ไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ในที่ใดๆก็ตามในราชอาณาจักร ถือเป็นไม้หวงห้ามทั้งสิ้น” แต่กฎหมายใหม่ปรับแก้เป็น “ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม” ดังนั้น ให้การทำไม้โดยเฉพาะไม้มีค่า ไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่อีกต่อไป หรือกล่าวได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ได้ยกเลิกการกำหนดไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินจะควบคุมเฉพาะไม้ในป่าเท่านั้น แต่ไม้ในที่ดินตามหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินในสิทธิครอบครองสามารถตัดได้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกและตัดไม้ได้สะดวก ผลของการปรับแก้กฎหมายฉบับนี้ จะทำให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงจากการประกอบอาชีพทำไม้ปลูกป่าเศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้น ในอนาคตใครที่มีที่ดินสามารถปลูกไม้มีค่าในที่ดินของตนเองได้ ถ้าไม้โตแล้วอยากตัดไปขาย ทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว หรืออยากจะเอาไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ทำได้เช่นกัน


อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวอีกว่า กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมไม้หวงห้าม จำนวน 158 ชนิด และไม้หายากอีก จำนวน 13 ชนิด คือ 1.กระเบา กระเบาน้ำ กระเบาใหญ่ 2.กำจัดต้น มะแข่น แขว่น มะข่วง ลูกระมาศ 3.กำยาน 4.จันทน์ชะมด 5.จันทน์หอม 6.จันทนา จันทน์ขาว 7.ตีนเป็ดแดง เยลูต 8.ปะ กระ 9.รง รงทอง 10.สนแผง สนใบต่อ แปกลม 11.สำรอง พุงทะลาย ท้ายเภา 12.แสลงใจ แสลงไหน แสลงทม แสลงเบื่อ แสงเบื่อ มะตึ่ง ตึ่งต้น บึงกา ตูมกา ตึ่งตูมกาขาว และ 13. แหลง แสลง ยวนผึ้ง ผึ้ง ลุง ที่สำคัญผลของการแก้กฎหมายจะทำให้ผู้ที่โดนคดีตัดไม้ในที่ดินตัวเองหลายสิบราย ต้องพ้นโทษถือว่าไม่มีความผิดต้องปล่อยตัวออกหมด เพราะกฎหมายถือว่ามีคุณประโยชน์ พวกที่ถูกคดีอาญาต้องพ้นโทษ ติดคุกต้องปล่อย ขณะนี้กรมป่าไม้กำลังจัดงานมหกรรมไม้มีค่าหายาก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกไม้มีค่าทั่วประเทศ โดยในวันที่ 22-24 ก.พ. จะจัดที่อุทยานมังกรสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 1-3 มี.ค.ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 จ.ขอนแก่น วันที่ 8-10 มี.ค. ที่หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น


ด้าน นายจุมพฎ ชอบธรรม ผอ.สำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ กล่าวว่า การปรับแก้กฎหมายป่าไม้ 2484 จะทำให้ที่ดินของเอกชนที่มีอยู่ประมาณ 42.74 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 138 ล้านไร่ ในจำนวนนี้ ตกอยูในมือของนายทุนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 96 ล้านไร่ และไม่ได้ใช้ประโยชน์ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าจะถูกใช้ประโยชน์มากขึ้น เพราะแรงจูงใจจากการปลดล็อกไม้ยืนต้นตัดได้ไม่ผิดกฎหมาย เอกชนจะหันมาปลูกต้นไม้มากขึ้น เพราะถ้าปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าจะต้องเสียภาษีที่ดินในอัตรา 0.3-0.7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และจะเพิ่มขึ้นทุก 3 ปี ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย.2563 สมมติถ้าราคาที่ดินเกิน 100 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีประมาณ 7 แสนบาทต่อปี ถือว่าสูงมากแต่ถ้าปลูกต้นไม้หรือทำการเกษตรจะเสียภาษีถูกมากคือ 0.01 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งภาครัฐจะต้องหันมาสนใจส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วยังเป็นการลดการนำเข้าไม้จากต่างประเทศไปในตัว


32 views0 comments

Comments


bottom of page