top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ชาวนาเฮ กรมการข้าว รับรองข้าวพันธุ์ใหม่อีก 5 พันธ์ุ

Updated: May 1, 2019กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว ประชุมฯ มีมติรองรับข้าวพันธุ์ใหม่ 5 พันธ์ุ ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง มีปริมาณอมิโลสตำ่ เหมาะแปรรูปเป็นข้าวพองอบกรอบ เหมาะปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (หนองคาย 62) เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งในนาปีและนาปรัง มีสารต้านอนุมูลอิสระ เข้านุ่ม มีกลิ่นหอม เป็นข้าวเพื่อสุขภาพ

ข้าวเจ้าพันธุ์ขะสอ 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สามารถให้ผลผลิตดีให้ผลผลิตสูงในสภาพนาทีสูง ที่ความสูง 1,000-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ต้านทานต่อโรคใบไหม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง มีคุณสมบัติป้องกันการกระจายของเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อ เป็นสารที่ป้องกันอนุมูลอิสระและการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง เหมาะปลูกในภาคใต้

ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง เป็นข้าวอมิโลสตำ่ ข้าวสวยสีขาวนวลนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเป็นข้าวคุณภาพดี

ทั้งนี้ กรมการข้าวยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้าวขณะเดียวกันยังยึดหลักการตลาดนำการผลิตมาใช้เพื่อให้ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการ .

2 views0 comments

Comments


bottom of page