top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

นักเขียนอีสาน ' เฮาบ่อยากให้ยุบพรรคการเมือง '
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์ ยุบพรรค "อนาคตใหม่" ผิดมาตรา 72 สั่งยุบพรรค ตามมาตรา 92 เพิกถอนสิทธิกรรมการบริหาร 10 ปี กรณีพรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191.2 ล้านบาท


หากออกจากศาลรัฐธรรมนูญ 600 กิโลกเมตร ณ มหาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลธานี กลุ่มนักเขียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับกรณีการยุพรรคอนาคตใหม่ มีข้อความว่า

.

แถลงการณ์ นักเขียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประชาธิปไตย

(STATEMENT BY THE NORTHEASTERN WRITERS FOR DEMOCRACY: NEW4D)


จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสียงข้างมากมีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ในคดีคำร้องกู้เงินว่า ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติรับคำร้องและจะมีคำวินิจฉัยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

เรา - กลุ่มนักเขียนที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การเมืองในระบอบเสรีประชาธิปไตยและความหลากหลาย มีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้


หนึ่ง เราขอคัดค้านกระบวนการตัดสินยุบพรรคการเมืองทุกกรณี ไม่ว่าพรรคการเมืองนั้นจะยึดมั่นในแนวคิด ความเชื่อหรืออุดมการณ์ใด เพราะกระบวนการดังกล่าวมีแต่จะเพิ่มความขัดแย้งและสร้างความแตกแยกให้คนในสังคม และกระบวนการพิจารณาตัดสินทุกขั้นตอนเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับการมีส่วนร่วมของประชาชน มิหนำซ้ำ กระบวนการดังกล่าวยังเป็นการมอบอำนาจเด็ดขาดให้แก่องค์กรอิสระเพื่อลิดรอนทำลายสิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐานของประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

สอง ขอให้รัฐบาลทหารยุติการสร้างวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง แบ่งแยก คุกคาม ทำลาย และดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนและคนเห็นต่างทางการเมืองในทุกกรณี


สาม ขอให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพื่อลดทอนอำนาจรัฐหรือองค์กรที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน และเสนอให้มีการรณรงค์เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง


#ยุบพรรคอนาคตใหม่ #อนาคตใหม#อนาคตมีบ่ #บ่ลอด

65 views0 comments

Comments


bottom of page