top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

อุตสาหกรรม จ่อเสนอ ครม. ใช้มาตรการจูงใจชาวไร่ลดเผาอ้อย

Updated: May 1, 2019นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ จะมีการนำเสนอ ครม.เห็นชอบมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ที่เกิดจากการเผาเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ จะมีการเสนอให้ออกระเบียบให้โรงงานรับอ้อยไฟไหม้ในปี 2562/63 ให้รับอ้อยไฟไหม้เขาหีบได้ไม่เกิน 30% ต่อวัน ส่วนปี 2563/64 กำหนดรับอ้อยไฟไหม้ ไม่เกิน 20% ต่อวัน และปี 2564/65 ไม่มีการรับอ้อยไฟไหม้

สำหรับการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ จะมีมาตรการสนับสนุนการจัดหารถตัดอ้อยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4,000 คัน ในปี 2565 จากปัจจุบันมีรถตัดอ้อย 1,802 คัน โดยออกเป็นมาตรการส่งเสริมสินเชื่อให้เกษตรกรปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยที่เหลือประมาณ 3-4% รัฐจะชดเชยดอกเบี้ยให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมกันนี้จะส่งเสริมให้เกิดการผลิตรถตัดอ้อยในไทย เป็นต้น

นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติม ถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) กระทรวงจะช่วยเหลือลงไปสู่รายเล็ก หรือ ไมโคร เอสเอ็มอี มากขึ้นโดยจะโยกเงินจากกองทุนช่วยเหลือ เอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐที่มีวงเงินเหลือประมาณ 2,000 ล้านบาท จะโยกมาให้ไมโครเอสเอ็มอี

---

4 views0 comments

Comments


bottom of page