top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ชีวิตเรียบง่ายของชาวไทดำชนเผ่าไทดํา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ชนเผ่าไทดํา เป็นกลุ่มชาวไทท่ีเคยตั้งรกรากอยู่ในเมืองไทดํา บริเวณลุ่มแม่นํ้าดํา และแม่น้ําแดง ในเขตเวียดนามเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2425 สมัยสงครามฮ่อ และหลังจากสงครามยุติลง ไทดําส่วนหนึ่งได้อพยพผ่านเข้ามาสู่ประเทศไทย และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ไทดํา” หรือ “ลาวโซ่ง”ท่ีอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ส่วนหนึ่งจะอาศัยอยู่ทางภาคกลาง ส่วนกลุ่มสุดท้ายก็อาศัยอยู่ท่ีบ้านนาป่าหนาดจังหวัดเลย นอกจากน้ีไทดําท่ีอพยพ เข้ามายังบ้านนาป่าหนาดแห่งนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นไทดําชนชั้นราชวงศ์แทบทั้งสิ้น


จังหวัดเลย นับเป็นเมืองเก่าท่ีมีความเป็นมา สืบสานวัฒนธรรม รักษาภูมิปัญญา กลุ่มชนเชื้อสายไทดําเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนพื้นเมืองเลย โดยตั้ง ถิ่นฐานปะปนกันอยู่ในเขตอำเภอเชียงคาน ปัจจุบัน มีการต้ังพิพิธพันธ์พื้นบ้านของชาวไทดําไว้เพื่อให้คนนอกได้เข้าไปเรียนรู้ โดยชาวดําไทในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา ทําสวน และดํารงชีพกันอย่างพอเพียง


ลุงเรียบ ภูสิงห์ อายุ 74 ปี เป็นหนึ่งในชาวไทดํา ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนพื้นเมืองเลย เพราะต้ังถิ่นฐานอยู่ที่นี่เมื่อนานมาแล้ว ปัจจุบันนี้ลุงเรียบใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ด้วยการทํานา และเลี้ยงสัตว์เพื่อหาเลี้ยงปากท้อง แม้ว่าลุงเรียบจะอายุถึง 74 ปี แล้ว แต่ก็ยังมีความสุขในการทําในส่ิงที่ลุงรัก และลุงหวังว่าจะยังคงทํามันต่อไปเรื่อยๆ ตราบท่ีลุงยังคงสู้ไหว


---


เรื่องและภาพโดย : สุภาพร ธรรมประโคน WE ARE YOUNG


ดูรูปเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/theisaander/posts/2383403035322391

.

#Theisaander #isanader #ข่าวอีสาน #ผู้สูงอายุ #คนแก#สังคมชนบท #เลย #ไทดำ #ไทอีสาน #ไทเลย #ลาวโซ่ง

141 views0 comments

Comments


bottom of page